Súhlas so spracúvaním osobných údajov

  1. Týmto udeľujem ako dotknutá osoba (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o., so sídlom Tuhovská 29, 831 06 Bratislava, IČO: 35 728 116 (ďalej len „Spoločnosť 1“) a spoločnostiam Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, IČO: 35828161 a MB Panónska, s. r. o. so sídlom Panónska cesta 3578/31, Bratislava 851 04, IČO: 52 567 869 (ďalej len „Spoločnosť 2“ a/alebo spolu so Spoločnosťou 1 aj „Spoločnosti“) výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v dopytovom formulári mnou zaslanom týmto Spoločnostiam.

  2. Týmto zároveň potvrdzujem, že ma Spoločnosť 1 pred tým, než som jej poskytol svoje osobné údaje, oboznámila so Zásadami spracúvania osobných údajov Spoločnosti 1 obsahujúcimi okrem iného informácie podľa § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o OOU“), a to identifikačné údaje Spoločnosti 1 a sprostredkovateľov spracúvania, poučenie o právach Dotknutej osoby podľa § 28 a 29 zákona o OOU, ako aj ďalšie informácie potrebné pre Dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov. Zásady spracúvania osobných údajov Spoločnosti 1 sú v aktuálnom znení zverejnené na www.mercedes-benz.sk/mbfs-osobne-udaje.

  3. Dotknutá osoba udeľuje Spoločnostiam súhlas, aby spracúvali jej osobné údaje v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov Dotknutej osoby, a to najmä jej titulu, mena, priezviska, telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty; a to za účelom a spôsobom uvedeným nižšie.

  4. Spoločnosť 1 a Spoločnosť 2 sú oprávnené spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom:

prípravy individuálnej ponuky financovania formou operatívneho leasingu alebo predzmluvných vzťahoch súvisiacich so zmluvou o operatívnom leasingu zo strany Spoločnosti 1 (vrátane rozhodnutia Spoločnosti 1 uzavrieť zmluvu o operatívnom leasingu), a to aj v prípadoch, ak táto nebola nakoniec uzavretá;
prípravy konfigurácie vozidla zo strany Spoločnosti 2;
marketingu (podľa súhlasu uvedenom v bode 6) zo strany Spoločnosti 1 a Spoločnosti 2.

  1. Dotknutá osoba udeľuje Spoločnostiam súhlas, aby osobné údaje uvedené v bode 4 písm. c) spracúvali aj na účely marketingu, a aby ich za týmto účelom poskytovali alebo sprístupňovali aj iným príjemcom, a to osobám priamo alebo nepriamo majetkovo prepojeným so Spoločnosťami, osobám zaoberajúcim sa marketingovými činnosťami a oprávneným osobám týchto príjemcov.

  2. Súhlasy udelené v tomto súhlase platia po dobu šiestich rokov odo dňa akceptovania tohto súhlasu, ak boli osobné údaje poskytnuté len v súvislosti s rokovaním o Zmluve, ktorá nebola uzavretá. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese Spoločnosti 1 infosk@mercedes-benz.com alebo Spoločnosti 2 info.mb.tuhovska@motor-car.sk resp. info@mercedes-benz.sk alebo poštou na adresy Spoločností uvedené v bode 1).